„Centrum Pomocy”

wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów
faktycznych w Opolu

Projekt o nr RPOP.08.01.00-16-0001/18 pn. „Centrum Pomocy- wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej VIII- Integracja społeczna. Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług społecznych – wsparcie dla osób niesamodzielnych. Dofinansowanie projektu z UE: 5 420 337,77 zł
http://www.mapadotacji.gov.pl/

magnolia
Projekt „Centrum Pomocy” wspiera dalszy rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych z miasta Opola oraz działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi. Wnioskodawcą i Beneficjentem projektu jest Miasto Opole, natomiast realizatorami są: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Magnolia”. Okres realizacji : 31.07.2018 – 31.01.2021 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Magnolia” odpowiedzialny jest za działania kierowane do osób niesamodzielnych (gł. ze względu na niepełnosprawność intelektualną i zaburzenia psychiczne) oraz ich opiekunów faktycznych mieszkających na terenie miasta Opola.

Czytaj dalej:

Działania ŚDS Magnolia obejmują:

  • kształcenie opiekunów faktycznych podczas wyjazdowych szkoleń i warsztatów w celu nabycia wiedzy dotyczącej niepełnosprawności intelektualnej i chorób psychicznych
  • świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu osób niesamodzielnych
  • tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych w SDŚ „Magnolia”
  • indywidualne poradnictwo psychologiczne kierowane do opiekunów faktycznych

Wsparciem zostanie objętych 50 osób osób niesamodzielnych, głównie ze względu na niepełnosprawność intelektualną i zaburzenia psychiczne oraz 50 opiekunów faktycznych – mieszkańców Opola.

Planowany okres realizacji działań przez ŚDS Magnolia: 01.08.2018 – 31.07.2020

Przedmiotem projektu będzie zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej oraz rozszerzenie oferty w zakresie tych usług dla osób oraz rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu miasta Opola. W szczególności będą to usługi opiekuńcze i usługi w ośrodkach wsparcia, działania wspierające funkcjonowanie osób niesamodzielnych w społeczności lokalnej, dzięki dostosowaniu oferty dla osób z niepełnosprawnościami oraz kompleksowe wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi. W projekcie zostanie zapewniona deinstytucjonalizacja usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie liczby osób pozostających bez opieki, w sytuacji braku wsparcia dla osób niesamodzielnych, głównie starszych lub niepełnosprawnych mieszkańców Opola.
Głównym celem projektu jest rozwój usług opiekuńczych oraz działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi. Projekt obejmuje realne działania wspierające opiekunów faktycznych na rzecz opieki nad osobami niesamodzielnymi, od kształcenia opiekunów faktycznych podczas warsztatów wyjazdowych w celu nabycia wiedzy dotyczącej niepełnosprawności intelektualnej i chorób psychicznych, poprzez nabycie umiejętności i postaw sprzyjających rehabilitacji integracji społecznej po zapewnienie stacjonarnego doradztwa i opieki psychologicznej. Podjęte działania w sposób znaczący wzmocnią poczucie wartości opiekunów faktycznych, co usprawni sprawowanie opieki nad osobami z niepełnosprawnościami.

Całkowita wartość Projektu: 5 420 337,77zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 875 436,09zł